Nákupný poriadok a všeobecné obchodné podmienky

Prehľad možných spôsobov doručenia zásielok a ich ceny pre:


GEIS balíková doprava po ČR 3.45 €

 Nelze posílat solární panely a profily !

Príplatok k cene doručenia v závislosti od hmotnosti tovaru:
Hmotnosť tovaru (v kg)Príplatok k cene doručenia
oddo
2.001 5 0.19 €
5.001 10 0.38 €
10.001 30 1.10 €
30.001 50 2.55 €


FOFR balíková služba ČR 3.60 €

Max. délka zásilky do 4m a objemu 0,34m3.

Príplatok k cene doručenia v závislosti od hmotnosti tovaru:
Hmotnosť tovaru (v kg)Príplatok k cene doručenia
oddo
5.1 10 0.87 €
10.001 20 3.65 €
20.001 30 4.00 €
30.001 50 6.30 €


Česká pošta po ČR 5.11 €

Nelze zasílat solární panely a dlouhé profily nad 2m. 

Príplatok k cene doručenia v závislosti od hmotnosti tovaru:
Hmotnosť tovaru (v kg)Príplatok k cene doručenia
oddo
4 6 0.56 €
6.001 9 1.00 €
9.001 12 1.48 €
12.001 18 2.41 €
18.001 24 3.22 €
24.001 30 3.78 €


Paletová přeprava ( nadměrné zásilky) ČR 11.00 €

Cena dopravy je orientační. Přesnou cenu dopravy Vám sdělíme při potvrzení objednávky.

Príplatok k cene doručenia v závislosti od hmotnosti tovaru:
Hmotnosť tovaru (v kg)Príplatok k cene doručenia
oddo
30 50 7.70 €
50.001 100 19.19 €
100.001 200 40.35 €
200.001 400 67.26 €
400.001 700 113.40 €
700.001 1000 146.88 €
1000.001 1500 199.96 €
1500.001 3000 359.50 €


Osobní vyzvednutí 0.00 €

Na adrese provozovny Hájkova 479, 344 01 Domažlice. Předem volejte 602 144 960.


Prehľad možných spôsobov platby a ich ceny:

FOFR dobírkou ČR 1.80 €
(objednávky od 0.04 € do 770.00 € )
Převodem z účtu 0.00 €
Dobírka nad 20000Kč ČR 4.00 €
(objednávky od 770.00 € do 1,530.00 € )
GEIS dobírkou ČR 0.90 €
Všeobecné obchodné podmienky
 
I.Úvodní ustanovenia
Tieto obchodné podmienky upravujú práva apovinnosti predávajúceho, ktorým je spoločnosť SolarPartner sro, so sídlom Lužická 1646/6, 120 00 Praha 2, IČO: 28055047 zapísaná v obchodnom registri pod značkou C 182503 vedenej na registrovom súde v Prahe (ďalej len "predávajúci") a kupujúceho (ďalej len "kupujúci") vyplývajúce z kupnísmlouvy. Kúpna zmluva a právne vzťahy z nej vyplývajúce alebo s nísouvisející sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Priame zmluvné dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim má prednosť pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a cenníkom predávajúceho.
Je-li kupujúci podnikateľom a pri uzatvorení kúpnej zmluvy koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, riadia sa právne vzťahy zmluvných strán týmito podmienkami výslovne neupravené zákonom č 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v platnom znení (ďalej len "ObchZ").
Ak je kupujúci spotrebiteľom v zmysle zákona č.40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v platnom znení (ďalej len "ObčZ"), riadia sa právne vzťahy zmluvných strán týmito podmienkami výslovne neupravené občanskýmzákoníkem.
 
II.Zpracování osobných údajov
Kupujúci v súvislosti s uzatváraním aplněním kúpnej zmluvy poskytuje predávajúcemu dobrovoľne svoje osobné údaje, a tov rozsahu potrebnom k ​​riadnemu plneniu zmluvy (vrátane vystavenídaňového dokladu, k prípadnému dodanie tovaru). Rozsah poskytovaných údajom zrejmý z ustanovení článku III. odsek 5 týchto všeobecných obchodných podmienok, prípadne z formulára internetového obchodu. Predávajúci budes týmito údajmi nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi aúdaje zabezpečí proti zneužitiu.
Kupujúci v prípade začiarknutie příslušnéhopolíčka v internetovom obchode predávajúceho alebo na objednávkovom formulári súhlasí s tým, aby predávajúci poskytnutéosobní údaje spracovával nad rámec spracovania nutného pre uzatvorenie a plnenie kúpnej zmluvy ako správcu v zmysle ustanovení zákona č 101/2000 Zb., O ochrane osobných údajov , v platnom znení, tiež za účelom ponúkania jeho služieb a produktov, zasielanie informácií o jeho činnosti, a to aj elektronickými prostriedkami (najmä e-mail, SMS správy, telemarketing) podľa zákona č 480/2004 Z. z., v platnom znení, to všetko až do odvolania tohto súhlasu.
Predávajúci všetky údaje získané od kupujúceho užíva výhradne pre vnútornú potrebu a neposkytujeje tretím osobám s výnimkou externých dopravcov, ktorým sú osobné údaje odovzdávané v minimálnom rozsahu nutnom pre riadne doručenie tovaru.
Predávajúci ako správca týmto informuje kupujúceho ako subjekt údajov a poskytuje mu výslovné poučenie o právach vyplývajúcich zo zákona č 101/2000 Zb., Tj najmä o tom, že poskytnutie osobných údajov správcovi je dobrovoľné, že subjekt údajov má právo napřístup k nim, právo na ich opravu, právovýše uvedený súhlas kedykoľvek písomne ​​odvolať na adrese správcu a ďalej má právov prípade porušenia svojich práv obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov apožadovat primeranú nápravu, ktorú je napr zdržanie sa takého jednánísprávcem, odstránenie vzniknutého stavu, poskytnutie ospravedlnenia, vykonanie opravy čidoplnění, zablokovanie, likvidácia osobných údajov, zaplatenie peňažnej náhradyjakož aj využitie ďalších práv vyplývajúcich z § § 11 a 21 tohto zákona.
 
III.Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy
Predávajúci uzatvára kúpnu zmluvu za podmínekuvedených v týchto všeobecných obchodných podmienkach a tovar dodáva za ceny uvedené v cenníku predávajúceho, ktorý je zverejnený na internetových stránkach predávajúceho solarpartner.cz. . V čase odoslania objednávky kupujúcim. Predávajúci teda v prípade, žesa rozhodne prijať objednávku (návrh) kupujúceho, uzavrie kúpnu zmluvu azboží dodá za cenu platnú v čase odoslania objednávky kupujúcim. Akčné ponuky a zľavové akcie sú platné vždy iba v termíne uvedenom pri danej akcie či do vypredania zásob. Kupujúci má možnosť sa předprovedením objednávky oboznámiť so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti.
Predávajúci cenník priebežne aktualizuje v závislosti od cien svojich dodávateľov a vývoji kurzu českej meny vůčizahraničním menám.
Označenie a charakteristiky tovaru sú uvedené nainternetových stránkach predávajúceho.
Kupujúci vznáša požiadavku na dodanie zbožípodáním objednávky predávajúcemu. Objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy, objednávkou je kupujúci viazaný. Objednávku je možné uskutočniť niektorým z ďalej uvedených spôsobov:
osobne-v prevádzke predávajúceho na adrese Horšovský Týn, Masarykova 96, PSČ 34601 (ďalej len "prevádzka predávajúceho"),
písomne-zaslaním objednávky na adresu sídla predávajúceho,
e-mailom-zaslaním objednávky na e-mailovú adresu predávajúceho shop@solarpartner.cz,
telefonicky-na telefónnom čísle +420 602144960,
prostredníctvom internetového obchodu prevádzkovaného predávajúcim.
V objednávke (najmä u objednávok podľa ustanovení odseku 2 písm. B), c), d) tohto článku) je kupujúci povinný uvés TuDa a skutočnosti potrebné na uzavretie kúpnej zmluvy vrátane úplných a pravdivých údajov o svojej osobe, a to aspoň v nasledujúcom rozsahu:
- Obchodnú firmu a sídlokupujícího, prípadne meno, priezvisko, dátum narodenia a bydlisko / miesto podnikania,
- IČO a DIČ, je-liregistrován ako platca DPH,
- Kód a názov tovaru podľa cenníka predávajúceho,
- Jednotkovú cenu tovaru a jeho množstvo,
- Podpis osoby oprávnenej objednávať tovar a pečiatka kupujúceho, ak ich používa.
 
K objednávke môže kupujúci využiť objednávkový formulár dostupný na internetových stránkach predávajúceho.
Kupujúci berie na vedomie, že uvedením nepravdivých údajov môže spôsobiť predávajúcemu škodu, ktorú je predávajúci oprávnený vymáhať súdnou cestou.
Keď je v objednávke uvedené identifikačné číslo kupujúceho, platí, že kupujúci je podnikateľom a tovar objednáva v rámcisvé podnikateľskej činnosti. Ak tomu tak nie je, je kupujúci povinný predávajúceho na toto upozorniť najneskôr pri dodaní tovaru, inak kupujúci zodpovedá predávajúcemu za škodu.
Kupujúci je pred uzavretím kúpnej zmluvy predávajúcim dostatočne upozornený na tieto všeobecné obchodné podmienky, na ich záväznosť pre uzatváranou zmluvu a má možnosť sa s nimi zoznámiť.
Predávajúci kupujúceho spravidla upovedomí, že mu bola doručená objednávka. Toto upovedomenie nie je prijatím návrhu (objednávky).
Predávajúci nie je povinný návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy (objednávku) prijať.
Ak predávajúci prijme návrh kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy (objednávku), zašle kupujúcemu potvrdenie o prijatí návrhu. V prípade neprijatia ponuky predávajúci kupujúceho spravidla kontaktuje a oznámi mu dôvody svojho postupu, prípadne s ním dohodne ďalší postup tak, aby požiadavky kupujúceho mohli byť naplnené.
Predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že má voči kupujúcemu neuhradenú splatnú pohľadávku.
 
IV.Internetový obchod
Tento článok upravuje postup pri uzatváraní kúpnej zmluvy prostredníctvom internetového obchodu prevádzkovaného predávajúcim.
Pri realizácii objednávky prostredníctvom internetového obchodu vyberie kupujúci tovar z ponuky predávajúceho, pričom má možnosť zoznámiť sa s jeho vlastnosťami a technickými parametrami, a určí množstvo tovaru. Pri výbere tovaru sa kupujúcemu vždy zobrazí tiež jednotková cena tovaru podľa platného cenníka predávajúceho s uvedením cenybez DPH aj celkovej ceny vrátane všetkých daní a poplatkov.
Ďalej kupujúci zvolí spôsob platby a prípadne tiež spôsob odberu / dopravy tovaru a ďalšie podrobnosti.
Podmienkou platnosti objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu je riadne a pravdivé vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári internetového obchodu. Skôr ako kupujúci definitívne odošle objednávku, bude mať možnosť celú objednávku a všetky zadané údaje skontrolovať a prípadné chyby opraviť. Medzi údajmi v objednávke bude uvedené najmä objednaný tovar (druh a množstvo), jednotková cena a kúpna cena všetkého objednaného tovaru vrátane všetkých daní a poplatkov.
Pred odoslaním objednávky sa kupujúci zoznámi s všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho a zaškrtnutím príslušného políčka potvrdí, že tak urobil.
Odoslaním objednávky je kupujúci touto objednávkou viazaný, súhlasí s kúpnou cenou a so všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho.
Predávajúci kupujúceho upovedomí, že mu bola doručená objednávka (a to spravidla automaticky vygenerovaným e-mailom). Toto upovedomenie nie je samo o sebe prijatím návrhu (objednávky). Predávajúci nie je povinný objednávku prijať. Ak predávajúci prijme objednávku, zašle o tom kupujúcemu potvrdenie. Až doručením tohto potvrdenia kupujúcemu je kúpna zmluva uzatvorená. Predávajúci môže jedným e-mailom kupujúceho vyrozumieť odoručení objednávky aj potvrdiť jej prijatie.
 
V.Spotřebitelé
V tomto článku, ktorý sa vzťahuje na kupujúci-spotrebiteľa, predávajúci najmä plní svoju informačnú povinnosť vůčispotřebitelům.
Ak je kupujúci spotrebiteľom v zmysle ObčZ ak uzavretiu kúpnej zmluvy došlo pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku, má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 14-tich dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie musí byť urobené tak, že kupujúci doručí predávajúcemu do konca 14-dňovej lehoty oznámenia o odstúpení, a to vo vlastnom záujme preukázateľným spôsobom (najlepšie písomne ​​na adresu sídla predávajúceho). V takom prípade je kupujúci povinný tovar vrátiť predávajúcemu najneskôr do 14 dní po odoslaní oznámenia oodstoupení, a to nepoškodený, bez známok opotrebovania, pokiaľ možno v pôvodnom obale, so všetkým príslušenstvom a na svoje náklady. V prípade, že kupujícíplatně odstúpi od zmluvy, je predávajúci povinný vrátiť mu kúpnu cenu do 30dní od odstúpenia. Predávajúci môže voči kupujúcemu požadovať náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru. Predávajúci je tiež oprávnený uplatniť voči kupujúcemu kompenzáciu za zníženie hodnoty vráteného tovaru, pokiaľ ktakovému zníženie hodnoty došlo poškodením dodaného tovaru alebo nedodaním tovaru v kompletnom stave.
Predávajúci nemôže odstúpiť podľa predchádzajúceho odseku od zmlúv:
na poskytovanie služieb, ak s ich plnením Bylos jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia,
na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli dodávateľa,
na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu,
na dodávku audio a video nahrávok a počítačovýchprogramů, ak porušil spotrebiteľ ich originálny obal,
na dodávku novín, periodík a časopisov,
spočívajúcich v hre alebo lotérii.
 
Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom v zmysle ObčZ, hradí v súvislosti s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku přiuzavírání a plnení kúpnej zmluvy iba poplatky za pripojenie k internetuči za použitie telefónu svojmu poskytovateľovi týchto služieb.
Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyce.Uzavřená zmluva je predávajúcim archivovaná za účelom riadneho splnenia po dobu .. 5. .. rokov a nie je prístupná tretím osobám.
Informácie o (technických) krokoch vedúcich kuzavření kúpnej zmluvy sú zrejmé z týchto všeobecných obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný, ako aj zo samotného procesuobjednávání v internetovom obchode. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky celú objednávku skontrolovať a opraviť prípadné chyby.
Všeobecné obchodné podmienky sú dostupné na internetových stránkach predávajúceho, takže je umožnená ich archivácia a reprodukcia.
 
VI.Dodání tovar a dodacie lehoty
Ak nie je dohodnuté inak, je miestom dodania tovaru prevádzka predávajúceho.
Ak nie je doba dodania tovaru dohodnutá, je predávajúci povinný bez vyzvania kupujúceho dodať tovar v primeranej lehote s prihliadnutím na povahu tovaru a na miesto dodania. Ak má byť kúpna cena alebo jej časť zaplatená pred dodaním tovaru, plynie lehota uvedená v predchádzajúcej vete odo dňa nasledujúceho po úhrade kúpnej ceny (vrátane nákladov na dopravu) alebo jej části.Obvyklé dodacie lehoty sú uvedené na internetových stránkach predávajúceho.
Kupujúci obdrží faktúru pri dodaní tovaru. Ak bylk dodanému tovaru pripojený dodací list predávajúceho, je kupujúci povinný jedno jeho vyhotovenie riadne vyplniť a vrátiť predávajúcemu, a to buďprostřednictvím dopravcu (ak dopravca oprávnený ho prevziať) alebo iným spôsobom (najmä poštou) do 3 pracovných dní od prevzatia tovaru. Pri porušení tejto povinnosti zodpovedá kupujúci za škodu.
Pri dodaní tovaru je kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, povinný preskúmať, či nedošlo k poškodeniu obalu zásielky (pokrčený, roztrhaný, premočený) a či bolo dodané správne množstvo tovaru. V prípade zistenia nedostatkov je povinný s dopravcom spísať protokol o poškodení. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, je ďalej povinný prekontrolovať prítomnosť zjavných vád tovaru a ich zistení uviesť vo rovnopisu dodacieho listu, ktorý sa vracia kupujúcemu, prípadne o nich kupujúceho bezodkladne vyrozumieť iným preukázateľným spôsobom. Kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je doporučené postupovať obdobne, aby predišiel možným sporom.
Kupujúci je povinný prijať aj čiastočné plnenie zo strany predávajúceho.
Pravidlá užívania tovaru sú zásadne poskytovaná pri dodaní tovaru (návod na použitie a pod), ďalej sú dostupné na internetových stránkach predávajúceho, prípadne výrobcov tovaru. Kupujúci berie navědomí, že dodaný tovar pravidelne vyžaduje, aby bolo inštalované a uvedené doprovozu kvalifikovaným odborníkom, s ktorým je potrebné konzultovať podleokolností a miestnych podmienok tiež jeho ďalšie riadne a bezpečné užívání.V kúpnej cene nie je zahrnuté uvedenie do prevádzky, montáž ani iné obdobné úkony .
 
VII.Platební podmienky
Ceny uvádzané v cenníku predávajúceho i ceny zobrazené v internetovom obchode nezahŕňajú náklady na dopravu tovaru domísta dodania dohodnutého v kúpnej zmluve.
V prípade, že miestom dodania je prevádzka predávajúceho, nie sú účtované žiadne ďalšie náklady na dodanie tovaru (najmä nadopravu, balné apod).
Ak si kupujúci tovar nevyzdvihne osobne v prevádzke predávajúceho, ale požaduje jeho dodanie do iného miesta, zvyšuje sa kúpna cena o náklady na dopravu tovaru vo výške podľa podmienok (cenníka) prevádzkovateľa príslušného spôsobu dopravy v čase prijatia objednávky predávajúcim. Prehľad nákladov na dopravu je dostupný na internetových stránkach predávajúceho. V prípade objednávok prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho sa kupujúcemu zobrazí v objednávke pred jej odoslaním tiež náklady za dopravu. S ohľadom na povahu dodávaného tovaru prípadne s ohľadom na rozsah objednávky môže dôjsť k situácii, že náklady za dopravu zobrazené v objednávke nezodpovedajú skutočným nákladom na dopravu.V takom prípade predávajúci kupujúceho po obdržaní objednávky kontaktuje a dohodne s ním zmenu objednávky týkajúce sa nákladov na dopravu . V prípade súhlasu kupujúceho predávajúci potvrdí kupujúcemu, že jeho objednávku prijíma vrátane zmeny týkajúce sa nákladov na dopravu. V potvrdení bude uvedená tiež celková výška nákladov na dopravu.
Ak nie je dohodnuté inak (napr. voľbou spôsobu platby na stránkach internetového obchodu predávajúceho), je kúpna cena splatná do 3 dní od potvrdenia prijatia objednávky predávajúcim na účet predávajúceho uvedený v potvrdení objednávky (prípadne v hotovosti predávajúcemu). V prípade zmeny kurzu Sk / EUR ovíce ako 2% (v neprospech koruny) medzi prijatím objednávky a pripísaním kúpnej ceny na účet predávajúceho sa kupujúci zaväzuje na žiadosť prodávajícíhodoplatit prípadný vzniknutý rozdiel. Pre platby v EUR je predvolený kurz devízy predaj Komerčné banky pokiaľ nie je dohodnuté inak.
Dojednáva sa výhrada vlastníctva - kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru po jeho prevzatí a úplnom uhradení kúpnej ceny vrátane nákladov na dopravu.
V prípade omeškania s úhradou kupníceny alebo akejkoľvek jej časti je predávajúci oprávnený požadovať od kupujícíhozaplacení zmluvnej pokuty vo výške 0,1% z dlžnej sumy za každý započatýden omeškania. Týmto dojednaním o zmluvnej pokute nie je dotknuté právo predávajúceho na náhradu škody spôsobenej mu porušením povinnosti kupujúceho sankcionovaným zmluvnou pokutou. Predávajúci je oprávnený požadovať náhradu škody aj v rozsahu presahujúcim zmluvnú pokutu.
Je-li kupujúci podnikateľom, dojednávajú smluvnístrany v zmysle ust § 401 ObchZ, že premlčacia doba práva predávajúceho nazaplacení kúpnej ceny sa predlžuje na 10 rokov od doby, kedy začala plynúť prvýkrát.
 
VIII.Záruční čas a reklamácie
Záruku na tovar predávajúci poskytuje podľa obecnězávazných právnych predpisov alebo po dobu uvedenú v záručnom liste, ktorá všaknení kratšia ako zákonná záručná doba. Na kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, sevztahuje ustanovenia § 620 ObčZ, podľa ktorého je záručná doba pri prodejispotřebního tovar 24 mesiacov.
Záruka sa nevzťahuje najmä na vady, ktoré bylyzpůsobeny neodborným, nevhodným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v nevhodnýchpodmínkách alebo v rozpore s jeho účelom alebo návodom na obsluhu, mechanickýmpoškozením alebo opotrebením, živelnými pohromami alebo pôsobením jinýchnestandardních javov, alebo na ďalšie chyby, ak tak ustanovuje zákon. Záruka sa nevztahujena bežné opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním.
Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamaceprokázat pôvod tovaru.
 
IX.Závěrečná ustanovenia
Tieto všeobecné obchodné podmienky nabývajíúčinnosti dňom .1.1. 2010
Je-li kupujúci podnikateľom, dojednávajú zmluvné strany v zmysle ust § 89a zákona č 99/1963 Zb., Občiansky súdny poriadok, v platnom znení, že súdom príslušným na rozhodovanie sporov z kúpnej zmluvy vyplývajúcich je Okresný súd v Domažliciach, prípadne Krajský súd v Plzni, keď je v prvom stupni riadenia daná príslušnosť krajských súdov.
V prípade, že jedno alebo viac týchto všeobecných obchodných podmienok bude považované za neplatné, nezákonné nebonevynutitelné, nebude sa takáto neplatnosť, nezákonnosť alebo nevynutitelnostdotýkat ich ostatných ustanovení, ktoré budú vykladať tak, ako kdybyneplatná, nezákonné alebo nevynútiteľná ustanovenia neexistovala, a tak, aby bol zachovaný ich zmysel a princípy. V takomto prípade sa zmluvné strany zaväzujú v rámci ich právneho vzťahu chybné ustanovenia neodkladne nahradiť ustanovením platným a vykonateľným, a to tak, aby bol čo najlepšie zachovaný zmysel a význam pôvodného ustanovenia.
Aktuality
08.03.2018

Hybridný striedač IMEON 9.12

Trojfázová hybridný solárny striedač IMEON 9.12 je určený pre trojfázové fotovoltaické systémy pre vlastnú výrobu s akumuláciou do batérií. Tento solá…

28.02.2018

Panely Heckert Solar 275 a 300 W

Naskladnili sme Nemecké panely Heckert Solar 275 a 300 W. Množstevní ceny poptejte: shop@solarpartner.cz…

20.02.2018

STŘECHY PRAHA 2018 – 20. ROČNÍK VELETRHU

 

I letos jste nás mohli navštívit na veletrhu v Praze.    Závěrečná zpráva 2018 ke zhlédnutí: www.strechy-praha.cz/sites/default/files/zaverecna_zp…

04.01.2018

INVENTURA od 8.1.-12.1.2018

Prijaté objednávky budú vyriešené po 15.1.2018. Děkujeme za pochopení. …

11.10.2017

REC TwinPeak 2 je polykrystalický solárny panel.

Novo v našom shope nájdete polykrystaliské solárne panely, ktoré fungujú aj pri zhoršených slnečných podmienkach. Panely sú ponúkané so stříbným alebo…

Zobraziť všetky

Anketa

Aký typ panelov máte na streche?

Ukázať výsledky

Odporučte nás

Domnievate sa, že by naše stránky mohli zaujímať niekoho z Vašich priateľov či známych?

Odporučte nás

Prevádzkovateľ

  • SolarPartner s.r.o.
    Lužická 1646/6
    120 00 Praha - Vinohrady
    IČO: 28055047
    DIČ: CZ28055047

Technická pomoc :  schropfer@solarpartner.cz  nebo tel. +420 722 931 933

Objednávky : shop@solarpartner.cz  nebo tel. +420 602 144 960

Novinky e-mailom

Vložte svoj e-mail a budete informovaní o novinkách a výhodných akciách.

Vložením registrovaného e-mailu novinky odhlásite.